Realització de CD-Roms: 20è Aniversari de l'I.B. "Bellvitge".
Creació d'un catàleg electrònic

Amadeo Reverte, Professor de l'IES Bellvitge
Índex

Durant el curs 1996-97, a l’Institut s’han impartit dues assignatures per als alumnes de 3r de BUP relacionades amb les noves tecnologies i les xarxes telemàtiques: Informàtica-Multimèdia i Informàtica-Autoedició. Les dues han estat molt lligades entre sí, ja que l’objectiu final ha estat la realització d’una revista i un CD ROM commemoratius del 20è aniversari de la creació de l’Institut de Batxillerat "Bellvitge", a més d’una versió reduïda en format HTML de les entrevistes realitzades al CD ROM i a la revista.

Per a la creació del CD ROM hem usat el següent software:

 • Per al tractament d’imatges, Corel Photopaint.
 • Per al tractament d'àudio, Microsoft WaveEdit.
 • Per al tractament de vídeo, Microsoft Video for Windows, Adobe Premiere.
 • Per a la creació del vídeo del Delta del Llobregat, Photomorph.
 • Per a la creació de l’aplicació final, Asymetrix Multimedia Toolbook 3.0.
 • Per a la duplicació dels CD ROM, Adaptec Easy CD for Windows 95.

Per a la creació de la revista i de les pàgines Web hem usat:

 • El programa de tractament d’imatges Corel PhotoPaint.
 • El processador de textos Microsoft Word 97, amb l’opció que té d’exportar en format HTML.

Els objectius bàsics d’aquesta experiència han estat tres:

 1. Coneixement per part dels alumnes, de la comunitat educativa del centre i de la societat en general dels 20 anys de funcionament de l’Institut de Batxillerat "Bellvitge", però no d’una forma aïllada sinó tenint en compte:
 • El medi físic on es troba situat: ecosistema del Delta del Llobregat, La Marina,…
 • L’entorn geogràfic: barri de Bellvitge, districte VIè de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.
 • L’entorn social on ha desenvolupat i desenvolupa les seves activitats: lluita popular als anys 70 per la construcció d’un institut de batxillerat al barri, Associació de Veïns de Bellvitge, Regidoria del Districte,…

 1. Coneixement per part dels alumnes del procés de creació i edició d’una publicació mitjançant eines informàtiques:
  • Software (Editors de textos, autoedició, tractament gràfic digital, OCR).
  • Hardware (Ordinadors, impressores, escàners).

 1. Coneixement per part dels alumnes del procés de creació i edició d’un CD ROM multimèdia:

  • Software (Editors de textos, autoedició, tractament gràfic igital, OCR, editors de so, editors de vídeo, software d’autor).
  • Hardware (Ordinadors, impressores, escàners, plaques digitalitzadores de so, plaques digitalitzadores de vídeo, gravadores de CD ROM).

L'esquema de l'aplicació és el següent:

El CD ROM consta de tres grans capítols:

 • El barri de Bellvitge.
 • L’Institut de Batxillerat "Bellvitge".
 • Entrevistes

El primer capítol, El barri de Bellvitge, l’hem dividit en dues parts:

1.1) El medi físic

Aquí hem estudiat l’entorn geològic del barri de Bellvitge, el Delta del Llobregat, a més de pluges i inundacions a l’Hospitalet, la producció agrícola abans de la construcció del barri, la flora i la fauna de la zona. Hem confeccionat un vídeo digital sobre la formació geològica del Delta del Llobregat al llarg dels segles.

1.2) Història del barri

Hem fet un capítol sobre la història del barri amb l'ajuda de l’associació de veïns. Hem digitalitzat part del vídeo "Bellvitge, 30 años de historia. 1965-1995", editat per l’Associació de Veïns de Bellvitge. També hem utilitzat la cronologia "Bellvitge, cosa de todos. Boletín informativo 87-93" que va editar l’associació de veïns amb la col·laboració del Departament de Benestar Social de la Generalitat i de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat l’any 1994, a més de fotografies del sr. Mauricio Martínez Espada.

El segon capítol, L’Institut de Batxillerat "Bellvitge", l’hem dividit en tres apartats:

 • Orígens de l'Institut
 • Cronologia
 • L'Institut a l'actualitat

 • Orígens de l’Institut
 • Aquí hem recollit material gràfic de l’època així com un document del SECOD (Secretariat de Coordinació per al Desenvolupament – Secretariat Justícia i Pau) sobre equipaments, serveis col·lectius i hàbitats del barri de Bellvitge l’any 1973, on entre moltes altres deficiències de tot tipus es demostra la necessitat de la creació d’un centre d’ensenyament mitjà al barri. Aquest centre és el nostre institut.

  2.2) Cronologia

  Basant-nos en la documentació arxivada al centre des dels seus orígens fins ara, hem fet un passeig pels esdeveniments més importants ocorreguts al centre, però de cap manera aïllats de l’entorn social. Per a cada mes de cadascun dels anys de funcionament del centre hi podem trobar escanejat i fins i tot podem imprimir un document donat d’entrada al centre. Aquests van des de la posada en marxa del subministrament elèctric (octubre de 1977), el canvi de nom de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat (novembre de 1977), la construcció de l’actual edifici de l’avda. Amèrica (novembre de 1977), nomenament de col·legi electoral a les primeres eleccions al Parlament de Catalunya (febrer de 1980), el traspàs de competències del MEC al Departament d’Ensenyament (gener de 1981) fins a la presentació del nou Conseller d’Ensenyament de la Generalitat, Honorable Sr. Josep Xavier Hernández (juny de 1996).

  En aquest apartat també hem afegit totes les juntes directives del centre des del seu inici.

  2.3) L’Institut a l’actualitat

  Aquest apartat l’hem dividit en els següents capítols: Instal·lacions, Alumnes, Departaments/Seminaris, Personal d’Administració i Serveis, Junta Directiva. En l’apartat Instal·lacions, es fa un recorregut virtual del centre: concretament, planta per planta es pot veure en un plànol la ubicació de cada estança (gimnàs, sala d’actes, aules, laboratoris,…) així com veure un vídeo de cada local. En els altres apartats, hem afegit les fotografies de la totalitat dels membres de la comunitat educativa: els professors els hem classificat per seminaris/departaments i els alumnes per aules-grups.

  • El tercer capítol del CD ROM, Entrevistes, consta de 8 entrevistes a sengles persones que han estat lligades a l’institut d’una manera especial:
  • Els professors d’Educació Física i fundadors del centre, Sergio Manzano i Joan Mª Guarch.
  • El professor Joaquim Griell, primer director del centre.
  • El senyor Antonio Bermudo, Regidor del Districte i exprofessor del centre.
  • L’alumne i exmembre del Consell Escolar Iván Ortega.
  • L’exalumna i exprofessora del centre, Mª José Ruíz.
  • El jugador de la secció de bàsquet del F.C. Barcelona i exalumne del centre, Xavi Fernández.
  • La Presidenta i la Tresorera de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, senyores Margarita Ramírez i Mª Dolores Notario, respectivament.
  • El Director del centre, Albert Vitrià.

  Al CD ROM les entrevistes es troben en vídeo, i a la revista hi ha les transcripcions escrites.

  A la revista també hi ha els premis Sant Jordi 1997 atorgats pels seminaris de Llengua i Literatura Catalanes i Castellanes del nostre centre.

  Els autors de la revista han estat els alumnes de l’EATP de 3r de BUP, Informàtica-Autoedició i els autors del CD ROM han estat els alumnes de l’EATP de 3r de BUP Informàtica-Multimèdia, tot i que molt sovint les feines de cadascun dels dos grups eren utilitzades per l'altre.

  El calendari i les fases d’execució del treball han estat:

  1r trimestre:

  • Coneixement per part dels alumnes dels programes informàtics i del hardware que s’utilitzarà per a l’edició de la revista i del CD ROM.
  • Recerca de material gràfic.
  • Recerca de material escrit i documentació històrica.
  • Digitalització de tot aquest material.

  2n trimestre:

  • Filmació de tots els vídeos (entrevistes).
  • Transcripció escrita de les entrevistes.
  • Digitalització dels vídeos.
  • Inici de l’edició de la revista. Inici de l’edició del CD ROM (Multimedia ToolBook 3.0 per a Windows).

  3r trimestre:

  • Continuació i finalització de l’edició de la revista.
  • Continuació i finalització de l’edició del CD ROM.
  • Impressió dels exemplars de la revista.
  • Còpia dels CD ROM.
  • Distribució conjunta de la revista i del CD ROM.

  Hem de remarcar l'ajut econòmic que vam rebre de l'ajuntament de l'Hospitalet, concretament de la regiduria d'Educació i Cultura.

  Curs 1998-99. Creació d'un catàleg electrònic

  Durant el curs 1998-99, a l'IES Bellvitge hem impartit una matèria optativa per als alumnes de la modalitat d'Arts de 1r de Batxillerat relacionada amb les noves tecnologies i les xarxes telemàtiques: Informàtica-Multimèdia. Dels tres crèdits que consta aquesta matèria, dos són tipificats (Informàtica) i el tercer és pròpiament l’anomenat Informàtica – Multimèdia.

  El software que hem utilitzat ha estat el següent:

  • er al tractament de text, Microsoft Word 97.
  • Per al tractament d’imatges, CorelDraw 8 i Corel Photopaint 8.
  • Per al tractament d’audio, Cool Edit.
  • Per al tractament de video, Microsoft Video for Windows, Adobe Premiere.
  • Per a la creació de l’aplicació final, Asymetrix Toolbook Publisher 5.0.
  • Per a la duplicació dels CD ROM, Adaptec Easy CD for Windows 95.

  Els objectius del curs han estat:

  1. Conèixer el procés de creació i edició d’una publicació electrònica mitjançant eines informàtiques:
  • Software (Editors de textos, autoedició, tractament gràfic digital, OCR).
  • Hardware (Ordinadors, impressores, escàners).

  1. Conèixer el procés de creació i edició d’un CD ROM multimèdia:
  • Software (Editors de textos, autoedició, tractament gràfic digital, OCR, editors de so, editors de vídeo, software d’autor).
  • Hardware (Ordinadors, impressores, escàners, plaques digitalitzadores de so, plaques digitalitzadores de vídeo)

  El treball final del curs ha estat la realització d'un catàleg electrònic en format CD ROM de les obres de la pintora Maite Soldevila, professora del departament de Dibuix del nostre centre.

  La temporització del treball ha estat:

  1r trimestre:

  · Coneixement per part dels alumnes de l'entorn Windows 98 i del processador de textos Word 97.

  2n trimestre:

  • Coneixement per part de l'alumne del paquet de disseny gràfic CorelDraw 8.0.

  3r trimestre:

  • Coneixement per part de l'alumne del programa d'autor Asymetrix ToolBook Publisher 5.0 i creació de l'aplicació "Catàleg d'obres de Maite Soldevila".
  • Còpia dels CD ROM

  Índex